ModelTeam
KALENDARZ
WYNIKI
ŚLIZGI M
REDUKCJE NS
POZOSTAŁE
DOKUMENTY
SERWIS
NEWSY
LINKINumeryczna Prognoza Pogody

Pobierz Firefoksa!

Instrukcja zeglowania klas NSS - ModelTeam.com.pl

Instrukcja żeglowania klas NSS na 2011 rok


Akwen - jest to miejsce rozgrywania zawodów wraz z całym wyposażeniem technicznym wyznaczone przez organizatora.

Jacht - oznacza model sterowany radiem przez zawodnika nie znajdującego się na pokładzie.

Bieg - jest to jeden cykl zawodów składający się z kilku okrążeń wyznaczonych przez sędziego po trasie w kształcie trójkąta lub równolegle do nabrzeża, albo wokół wyspy /bieg wędrowny/. Start i pierwszy bok powinien być rozegrany możliwie pod wiatr.

Okrążenie - jest to przebycie trasy od linii startu do linii mety po wyznaczonej trasie z uwzględnieniem znaków kursowych.

     Zawodnik jest zobowiązany do natychmiastowego wykonania wszelkich sygnałów i poleceń wydawanych przez sędziego prowadzącego bieg.

     Tablica przedstawiająca trasę oraz granice obszaru sterowania i obszaru wodowania musi być umieszczona obok lub w obrębie obszaru sterowania tak, aby informacja była wyraźnie widoczna dla zawodników. Zawodnicy biorący udział w wyścigu muszą pozostawać w obszarze sterowania, gdy wyścigi grupy są rozgrywane. W wyjątkowych sytuacjach zawodnik może opuścić strefę sterowania dla usunięcia awarii modelu.

     Każdorazowe przejście linii mety przez model musi być sygnalizowane przez zawodnika głośnym okrzykiem, z podaniem numeru przydzielonego danemu modelowi przed startem.

     Zawodnikowi nie wolno udzielać rad taktycznych lub strategicznych drugiemu zawodnikowi, który jest w wyścigu. Zawodnikowi nie wolno nadawać sygnałów powodujących zakłócenia w odbiorze innych jachtów lub używać innych kanałów częstotliwości niż przyznane dla danej klasy. Zawodnik, który stracił kontrolę radiową nad modelem musi natychmiast zawiadomić o tym okrzykiem z podaniem numeru przydzielonego danemu modelowi przed startem. Jacht taki będzie uważany za przeszkodę .

Przebieg startu.

     Zawodnicy wyznaczeni do biegu powinni zgłosić swoją obecność 15 minut przed startem. Ustalenia kursu, czasu i kierunku kierownik stanowiska startowego powinien podać na 5 minut przed ogłoszeniem czasu przygotowawczego.

Czas startu dzieli się na dwa okresy: czas przygotowawczy 3 min. i czas startowy 2 min. Czas przygotowawczy może zostać skrócony przez kierownika stanowiska startowego /sędziego/, jeżeli wszystkie jachty są wcześniej gotowe do startu. Upływ czasu przygotowawczego podaje się co 1 min. Czas startowy odlicza się wstecznie co 10 sek. Ostatnie 10 sek. odlicza się pojedynczo.

     Jeżeli w czasie przygotowawczym dwa lub więcej jachtów szczepią się, należy umożliwić im rozłączenie się.

     Jeżeli nastąpi to w czasie startowym to należy przerwać odliczanie czasu do chwili rozłączenia jachtów i następnie powtórzyć odliczanie czasu startowego. Jacht winny powinien wykonać karę /360 stopni/ po sygnale start. Jacht wykonujący karę nie może zmuszać innych jachtów do zmiany kursu.

     Jacht, który w czasie startowym przekroczy linię startu /falstart/ musi powrócić na pole startowe po zewnętrznej stronie boi ograniczających linię startową i po sygnale startu wykonać karę 360 stopni. Jachtowi będącemu w wyścigu nie wolno dotknąć znaku startowego przed wystartowaniem, znaku rozpoczynającego, ograniczającego lub kończącego bok trasy, na której jacht żegluje lub znaku linii mety po ukończeniu.

     Jacht startujący w wyścigu może być wodowany, wyjmowany na brzeg lub wodowany powtórnie w dowolnym momencie czasu wyścigu, jednakże jacht nie może być zwalniany w czasie startowym. Czas potrzebny do ukończenia kursu regatowego jest mierzony dla każdego modelu równocześnie dwoma stoperami. Dla ocenianego biegu przewiduje się godzinę czasu + 10 minut. Uczestnicy muszą zgłaszać się z przydzielonymi im numerami startowymi po każdorazowym przekroczeniu linii startu i celu. Zawodnik startujący musi być informowany o rozpoczęciu przez niego ostatniego okrążenia i ostatecznym dopłynięciu do celu \mety\. Uczestnicy, którzy nie dadzą rady ukończyć wcześniej ustalonej liczby okrążeń nie są w danym biegu oceniani i zostają skreśleni z listy startowej biegu. Kierownik stanowiska startowego może jednak przedłużyć czas biegu od 1 do 10 minut, szczególnie wtedy, gdy w ten sposób dodatkowe modele mogą zaliczyć pełną liczbę okrążeń .

Prawo drogi.

     Należy bezwzględnie unikać kontaktu łodzi ze sobą.

     Model żeglujący prawym halsem /mający wiatr z prawej burty/ ma pierwszeństwo w stosunku do modelu żeglującego lewym halsem.

     O ile dwa modele znajdują się w kryciu, pierwszeństwo ma model zawietrzny. Jacht zobowiązany jest w miarę możliwości usiłować uniknąć kontaktu z innym jachtem, jednakże jacht posiadający prawo drogi lub prawo do miejsca przy znaku /boi/:

a. nie musi działać w celu uniknięcia kontaktu aż do czasu gdy stanie się oczywiste, że ten drugi jacht nie ustępuje lub nie udziela miejsca przy znaku.
b. nie będzie ukarany na podstawie niniejszego przepisu chyba, że nastąpił kontakt, który spowodował uszkodzenie modelu.

     Gdy jacht nabywa prawo drogi - zmienia kurs, musi on pozostawić drugiemu jachtowi miejsce do ustąpienia.

     Gdy po sygnale startu jacht na lewym halsie ustępuje przez przechodzenie za rufą jachtu na prawym halsie, wówczas jacht na prawym halsie nie może zmieniać kursu tak, że jacht na lewym halsie musiałby natychmiast zmienić kurs w celu dalszego ustępowania.

     Podczas okrążenia znaku zwrotnego /boi/ albo podczas mijania stałej przeszkody /np. brzegu/ model wewnętrzny z chwilą osiągnięcia odległości 5 metrów od znaku albo przeszkody zyskuje prawo drogi /pierwszeństwo/ w stosunku do modelu zewnętrznego. Jeżeli to możliwe, jacht musi unikać jachtu, który jest wywrócony lub splątany z innym, lub który nie odzyskał kontroli po wywrotce lub splątaniu.

     Jacht jest wywrócony, gdy jego maszt jest w wodzie. Dwa lub więcej jachtów są splątane, jeżeli leżą obok siebie lub żeglują razem przez pewien czas tak, że żaden z nich nie jest zdolny do manewrowania tak aby uwolnić się od innych.

     Używanie steru lub poruszanie żaglami w celu przemieszczania się do przodu jest zabronione \kara 360 stopni\.

     Łódź, która naruszy przepisy prawa drogi, poruszy znak kursowy lub go minie jest karana jednym karnym okrążeniem \360 stopni\. Runda karna musi być wykonana w tym samym okrążeniu, w którym została nałożona, wykonywanie kary zgłasza się sędziemu prowadzącemu. Niewykonanie kary grozi dyskwalifikacją zawodnika w danym biegu. Sposób wykonania kary określa przepis klasy NSS.

     Wszelkie wątpliwości wynikłe w czasie żeglugi mogą być rozstrzygane przez interpretację aktualnych przepisów obowiązujących w PZŻ.
 

Redakcja:
Jan Leoniec
Jarosław Leoniec
Uzupełnienie:
Michał Daranowski