Wybory Zarządu Sekcji M - 2010


Tryb i terminy wyborów członków Zarządu Sekcji M na lata 2010 - 2012
         
Wybory członków Zarządu Sekcji M odbywają się drogą elektroniczną.
Podstawę niżej przedstawionych czynności stanowi  Regulamin Wyborów, opracowany przez ustępujący Zarząd Sekcji M.  
Zgodnie z tym Regulaminem Zarząd Sekcji M będzie składał się z 5 osób: Przewodniczącego, zastępcy Przewodniczącego, Sekretarza, Skarbnika i Członka Zarządu.
Przewodniczącego oraz pozostałych członków Zarządu Sekcji M wybiera się na osobnych listach.
         
L.p. Nazwa czynności Opis czynności Osoba odpowiedzialna Termin
1 Podanie listy osób uprawnionych do uczestniczenia w wyborach Lista zostaje opracowana zgodnie z p.2.1 Regulaminu Wyborów      i rozesłana  przez maile Ustępujący Sekretarz Sekcji 15.11.2010
2 Zapoznanie  uprawnionych osób ze sprawozdaniem ustępującego Zarządu Sekcji, Regulaminem  Wyborów oraz trybem przeprowadzenia wyborów. Rozesłanie przez maile Ustępujący Sekretarz Sekcji 16.11.2010
3 Wybór składu Komisji Skrutacyjnej Kandydatury zgłasza ustępujący  Zarząd Sekcji M.  Ustępujący Sekretarz Sekcji 17.11.2010
4 Zgłaszanie kandydatów do funkcji Przewodniczącego oraz 4 członków Zarządu Sekcji M Ustala się 2 listy kandydatów. Każda z  uprawnionych osób ma prawo zgłoszenia 1 kandydata do funkcji Przewodniczącego Sekcji M  i osobno do maksymalnie  4 kandydatów do Zarządu. Zgłaszanie kandydatur odbywa się w trybie p.2.3  Regulaminu Wyborów.   Komisja Wyborczo-Skrutacyjna 25.11.2010
5 Akceptacja kandydata Komisja Skrutacyjna ogłasza listy kandydatów. Kandydaci, którzy potwierdzą   zamiar udziału w wyborach, w trybie p.2.3 Regulaminu, zostają umieszczeni na listach kandydatów.   Komisja Wyborczo-Skrutacyjna 25.11.2010
6 Przedstawienie programu działania i podziału funkcji Osoba kandydująca do funkcji Przewodniczącego Zarządu Sekcji przedstawia program działania Zarządu Sekcji na następną kadencję oraz proponuje wstępny podział funkcji w Zarządzie. Kandydaci  25.11.2010
7 Przeprowadzenie wyborów Wypełnienie i odesłanie  formularzy przesłanych przez Komisję Skrutacyjną Komisja Wyborczo-Skrutacyjna 26-28.11.2010
8 Ogłoszenie wyników wyborów Przesłanie wyników  wszystkim osobom uczestniczącym w wyborach. Komisja Wyborczo-Skrutacyjna 29.11.2010
9 Ogłoszenie składu Zarządu Sekcji M oraz podziału funkcji członków Zarządu Przewodniczący Zarządu Sekcji zawiadamia CKM LOK o wynikach wyborów. Lista nowego składu Zarządu zostaje podana do ogólnej wiadomości na stronie ModelTeam w zakładce ŚLIZGI M. Przewodniczący Zarządu Sekcji M 3.12.2010
 
Lista osób uprawionych do głosowania w Wyborach             sekcji M na kadencję 2010-2012
  Numer licencji Nazwisko i Imię Miejscowość
1 POL - 624 Gajewski Marcin Borówiec
2 POL - 415 Grabowski Bogdan Toruń
3 POL - 626 Graja Tomasz Kiekrz
4 POL - 744 Hoffa Michał Bydgoszcz
5 POL - 730 Hoffa (Kostarzewska) Milena Bydgoszcz
6 POL - 851 Jermołaj Grzegorz Białystok
7 POL - 659 Kachnowicz Andrzej Kędzierzyn-Koźle
8 POL - 643 Kaszuba Marcin (Czerwiński) Kędzierzyn-Koźle
9 POL - 699 Klimowicz Anita Płock
11 POL - 734 Krawczyk Wojciech Częstochowa
12 POL - 654 Kukolka Andrzej Kędzierzyn-Koźle
13 POL - 649 Kułacz Stanisław Kędzierzyn-Koźle
14 POL - 653 Kusz Jan Kędzierzyn-Koźle
15 POL - 392   Matuszak Jerzy Gdańsk
16 POL - 650 Nowak Tomasz Kędzierzyn-Koźle
17 POL - 747 Ostrowski Mariusz Gorzów Wielkopolski
18 POL - 686 Panasiuk Karol Biała Podlaska
19 POL - 688 Romaniuk Robert Biała Podlaska
20 POL - 646 Rutkowski Klaudiusz Kędzierzyn-Koźle
21 POL - 634 Sobczyk Marek Lublin
22 POL - 736 Stankiewicz Eugeniusz Siedlce
23 POL - 648 Stolarek Adrian Kędzierzyn-Koźle
24 POL - 635 Stolarek Piotr Kędzierzyn-Koźle
25 POL - 749 Studniarz Łukasz Kołobrzeg
26 POL - 733 Szymański Dariusz Białystok
27 POL - 752 Toruniewski Waldemar Ostrów Wielkopolski
28 POL - 631 Wargulak Waldemar Lublin
29 POL - 644 Woźniak Mateusz Kędzierzyn-Koźle
30 POL - 877 Wyrzykowski Marian Biała Podlaska
31 POL - 700 Wyrzykowski Mateusz Biała Podlaska
32 POL - 677 Zawadzki Maciej Toruń
33 POL - 676 Zawadzki Marcin Toruń
34 POL - 642 Zomb Piotr Kędzierzyn-Koźle
35 sędzia/działacz Kozłowski Maciej Warszawa
36 komandor Czarczyński Andrzej Poznań
37 sędzia Zięcina Wacław Tomaszów Maz.
38 sędzia Martinus Engelbert Kędzierzyn-Koźle
39 trener Stolarek Jan Kędzierzyn-Koźle
40 opiekun Semeniuk Krzysztof Biała Podlaska

REGULAMIN WYBORÓW

Zarządu sekcji modeli pływających klas M

kadencja 2011-2012 (2 lata).

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1.1. Prawo uczestniczenia w wyborach mają wszyscy czynni pełnoletni zawodnicy posiadający ważną licencję, aktywni działacze sekcji M (członkowie zarządu), sędziowie klas M, opiekunowie nieletnich zawodników.

1.2. Wybory przeprowadzają:

Komisja Wyborczo-Skrutacyjna – wyłoniona z członków sekcji M w ilości: 1-3 osób.

1.3. Regulamin i harmonogram wyborów zostaje podany do wiadomości na stronie www.modelteam.com.pl. Ogłoszenia i informacje, również będą dostępne na tej stronie.

1.4. Komisja Wyborczo-Skrutacyjna ma prawo do podejmowania bieżących decyzji dotyczących spraw związanych z organizacją wyborów i ich przebiegiem.

1.5. Komisja Wyborczo-Skrutacyjna ustala i podaje do wiadomości plan i harmonogram wyborów.

2. ZASADY I TRYB PRZEPROWADZENIA WYBORÓW.

2.1. Czynne prawo wyborcze przysługuje: pełnoletnim zawodnikom posiadającym ważną licencję, czynnym działaczom sekcji M, sędzią, opiekunom nieletnich zawodników.

2.2. Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje każdemu jak w p.2.1.

2.3. Zgłoszenia kandydatów na przewodniczącego sekcji (daw. Komandora), oraz do władz sekcji odbywają się przez forum strony www.modelteam.com.pl w zakładce wybory. Zgłoszona kandydatura musi być potwierdzona podaniem imienia i nazwiska zgłaszającego. Wpisanie na listę wyborczą wymaga pisemnej zgody kandydata. Zgodę kandydat potwierdza wpisem na forum lub e-mailem wysłanym do Komisji Wyborczo-Skrutacyjnej. Komisja Wyborczo-Skrutacyjna podaje do wiadomości aktualne listy kandydatów na Przewodniczącego i do Zarządu sekcji.

2.4. Wybory dokonywane są w trybie tajnym na osobnych odpowiednio przygotowanych formularzach do głosowania w systemie elektronicznym.

2.5. Głosowanie dokonywane jest w trybie elektronicznym na stronie www. modelteam.com.pl w zakładce wybory, po uprzednim zalogowaniu. Nazwiska kandydatów zamieszczane są w porządku alfabetycznym.

2.6. Głos na danego kandydata oddawany jest przez jednoznaczne wyróżnienie jego nazwiska na karcie do głosowania. Nazwisko, które nie zostało skreślone uważa się za wyróżnione.

2.7. Głos uważa się za ważny, jeżeli na karcie do głosowania wyróżniono nie więcej nazwisk kandydatów, niż przewidzianych miejsc. Liczbę miejsc w Zarządzie sekcji M określa się na 5 osób wraz z Przewodniczącym. Funkcje w Zarządzie ustala nowo wybrany Przewodniczący, a są to: Zastępca Przewodniczącego, jeden Sekretarz, jeden Członek i jeden Skarbnik.

2.8. Warunkiem koniecznym wyboru kandydata na Przewodniczącego i do Zarządu jest uzyskanie największej ilości głosów. W przypadku, gdy na jedno miejsce, dwóch lub więcej kandydatów uzyska tę samą liczbę głosów, to do następnej tury wyborczej przechodzą wszyscy ci kandydaci, którzy uzyskali największą, tę samą liczbę głosów i następuje ponowne głosowanie.

2.9. Liczenia głosów dokonuje Komisja Wyborczo-Skrutacyjna.

2.10. Wyniki każdego głosowania podawane są do publicznej wiadomości w formie pisemnej na stronie www.modelteam.com.pl.

Wyniki wyborów

Po zweryfikowaniu i podliczeniu głosów wyniki wyborów są następujące:

Na stanowisko Przewodniczącego Sekcji M na lata 2011-2012 wystartowało 3 kandydatów, w głosowaniu wzięło udział 35 z 40 uprawnionych do głosowania, uzyskane wyniki to:

Sobczyk Marek 45% [ 16 głosów]
Czarczyński Andrzej 42% [ 15 głosów]
Toruniewski Waldemar 11% [ 4 głosy]

Na stanowisko Członka Zarządu Sekcji M na lata 2011-2012 wystartowało 8 kandydatów, w głosowaniu wzięło udział 36 z 40 uprawnionych do głosowania, uzyskane wyniki to:

Stolarek Piotr 20% [ 27 ]
Stolarek Jan 18% [ 25 ]
Kozłowski Maciej 17% [ 24 ]
Hoffa Michał 15% [ 21 ]
Sobczyk Marek 8% [ 12 ]
Romaniuk Robert 8% [ 11 ]
Rutkowski Klaudiusz 6% [ 9 ]
Toruniewski Waldemar 4% [ 6 ]

Zgodnie z punktem 2.8 regulaminu wyborów nowym Przewodniczącym Sekcji M został Marek Sobczyk, w skład 5 osobowego Zarządu wchodzą: Piotr Stolarek, Jan Stolarek, Maciej Kozłowski, Michał Hoffa .

Komisja Wyborczo-Skrutacyjna w składzie:
Jermołaj Grzegorz
Stolarek Adrian


Copyright © 2010 by All rights reserved / Wszelkie prawa zastrzeżone.

www.modelteam.com.pl