Regulamin Sekcji NS


Rozdział I

CHARAKTER I NAZWA

§ 1

Sekcja Modelarstwa Pływającego klas NS Centralnej Komisji Modelarskiej LOK, zwana dalej Sekcją jest dobrowolnym zrzeszeniem miłośników modelarstwa Pływającego klas NS objętych aktualnym regulaminem NAVIGA.

§ 2

Zarząd Sekcji lub upoważnieni przez Zarząd członkowie współpracują bezpośrednio lub poprzez biura Zarządów terenowych LOK z terenowymi organami władz państwowych, samorządowych oraz z organizacjami o pokrewnym profilu działania.

§ 3

Sekcja używa pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 4

Sekcja opiera swoją działalność na społecznej pracy członków.

Rozdział II

CELE I ZADANIA

§ 5

Celem Sekcji jest:

1. Upowszechnianie modelarstwa Pływającego we wszystkich jego formach;

2. Rozwijanie zawodniczej działalności sportowej;

3. Upowszechnianie i inspirowanie rozwoju modelarstwa Pływającego w kraju zgodnie z tendencjami Światowymi;

4. Integrowanie kontaktów między podmiotami modelarstwa Pływającego.

§ 6

Z paragrafu 5 wynikają następujące zadania:

1. Zrzeszanie modelarzy indywidualnych oraz osób uprawiających modelarstwo w klubach (modelarniach) prowadzonych przez różnych gestorów;

2. Koordynowanie działalności lokalnych struktur organizacyjnych sekcji;

3. Wdrażanie jednolitych przepisów budowy modeli Pływających i przepisów dotyczących sposobów oraz form przeprowadzania rozgrywek sportowych;

4. Opracowanie rocznych kalendarzy imprez sportowych i regulaminu rozgrywek o mistrzostwo kraju oraz opublikowanie go do końca lutego każdego roku;

5. Inspirowanie i programowanie szkolenia zawodników, instruktorów i sędziów;

6. Pośrednie lub bezpośrednie organizowanie krajowych i międzynarodowych imprez sportowych;

7. Wydawanie biuletynu informacyjnego jako forum publikowania oficjalnych postanowień Zarządu i komórek organizacyjnych członków, wzajemnej wymiany doświadczeń oraz opinii i poglądów dotyczących wybierania władz Sekcji;

8. Sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przez członków Regulaminu i postanowień Walnego Zebrania oraz Zarządu Sekcji oraz zasad uprawiania modelarstwa Pływającego;

9. Utrzymywanie kontaktów sportowych i organizacyjnych z pokrewnymi organizacjami zagranicznymi.

Rozdział III

CZŁONKOWIE, NABYWANIA I UTRATA CZŁONKOSTWA

§ 7

Członkowie Sekcji dzielą się na:

1. Członków zwyczajnych;

2. Członków nadzwyczajnych.

§ 8

1. Członkami zwyczajnymi są osoby fizyczne, które zadeklarują wolę przynależności i uiszczą opłatę licencyjną;

2. Dowodem przynależności do Sekcji jest wydana licencja oraz numer licencyjny, który dla czynnego zawodnika jest jednoczenie numerem rejestracyjnym jego własnych modeli;

3. Opłata licencyjna musi być co rok odnawiana.

§ 9

1. Członkami nadzwyczajnymi (wspierającymi) są osoby prawne lub fizyczne, które uznają postanowienia niniejszego Regulaminu i wspierają działalność Sekcji;

2. Osoby prawne działają w Sekcji za pośrednictwem swoich przedstawicieli.

§ 10

Członkowie Sekcji mają prawo do:

1. Czynnego i biernego udziału w wyborach Władz Sekcji;

2. Korzystania z uprawnień wynikających z regulaminu działalności Sekcji;

3. Zgłaszania postulatów i wniosków pod adresem władz Sekcji;

4. Ubiegania się o tytuły w imprezach sportowych;

5. Otrzymywanie wydawnictw wewnętrznych Sekcji;

6. Utrzymywania organizacyjnych i sportowych kontaktów towarzyskich z pokrewnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi zgodnie z obowiązującymi przepisami;

7. Członkowie nadzwyczajni (wspierający) poprzez swoich przedstawicieli posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem praw wyborczych oraz możliwości ubiegania się o tytuły w imprezach sportowych.

§ 11

Do podstawowych obowiązków członków Sekcji należy:

1. Aktywne działanie na rzecz modelarstwa Pływającego;

2. Przestrzeganie Regulaminu i postanowień Władz Sekcji;

3. Troska o wysoki poziom etyczny i moralny członków Sekcji;

4. Opłacanie składki licencyjnej w wysokości i terminach podanych przez Wadze Sekcji.

§ 12

Członkostwo w Sekcji ustaje w przypadku:

1. Formalnego zgłoszenia wystąpienia;

2. Wykluczenia na podstawie postanowienia Zarządu Sekcji, jako skutek poważnego naruszenia Regulaminu;

3. Wykluczenie na mocy postanowienia Zarządu Sekcji, jako skutek rozpatrzenia wniosku komisji sędziowskiej określonych zawodów za poważne naruszenie etyki sportowej;

4. Zaleganie z opłatą licencyjną na dany rok do końca I kwartału.

§ 13

1. Członek zwyczajny może zostać okresowo zawieszony w prawach członka przez Zarząd Sekcji:

a. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu;

b. W przypadku naruszenia etyki sportowej.

2. Okresowe zawieszenie w prawach członka polega na pozbawieniu określonych uprawnień regulaminowych.

Rozdział IV

WŁADZE SEKCJI

§14

1. Najwyższą władzą Sekcji jest Walne Zebranie Klubów, zwane dalej Walnym Zebraniem, zwołanym przez Zarząd raz do roku.

2. Co cztery lata Walne Zebranie ma charakter zebrania sprawozdawczo-wyborczego.

§ 15

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1. Uchwalanie generalnych kierunków działania Sekcji;

2. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu;

3. Wybór Komandora, członków Zarządu oraz Sądu Koleżeńskiego;

4. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;

5. Uchwalanie wysokości składki licencyjnej lub upoważnienie Zarządu do jej ustanowienia;

6. Podejmowanie uchwał o zmianie Regulaminu, zmianie nazwy Sekcji, rozwiązaniu Sekcji.

§ 16

Na żądanie Walnego Zebrania, z inicjatywy Zarządu Sekcji albo na żądanie co najmniej jednej trzeciej członków może zostać zwołane Nadzwyczajne Walne Zebranie Sekcji.

§ 17

1. Raz w roku Walne Zebranie ocenia pracę Zarządu.

2. W Walnym Zebraniu uczestniczą z głosem stanowiącym:

• Przynajmniej po jednym upoważnionym przedstawicielu każdego klubu;

• Wszyscy członkowie indywidualni;

• Z głosem doradczym - członkowie wspierający chyba, że Zebranie zadecyduje inaczej.

3. Przedstawicielom Klubów przysługuje liczba głosów odpowiadająca liczbie licencjonowanych członków klubu.

4. Kluby i indywidualni członkowie w Walnym Zebraniu mogą być reprezentowani na podstawie pisemnych upoważnień.

Rozdział V

ZARZĄD SEKCJI

§ 18

1. Walne zebranie wybiera pięcioosobowy Zarząd w tym: Komandora, I Wicekomandora, II Wicekomandora, Sekretarza, Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego.

2. Kadencja Zarządu trwa cztery lata.

3. W przypadku ustąpienia Komandora w czasie trwania kadencji czasowo działalnością Sekcji kieruje I Wicekomandor do czasu najbliższego Walnego Zebrania.

§ 19

Do kompetencji i obowiązków Zarządu Sekcji należy:

1. Reprezentowanie Sekcji w organach LOK oraz merytorycznie w kontaktach z instytucjami i organizacjami.

2. Realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia oraz zaleceń Kolegium Sędziów.

3. Podejmowanie kroków i działań niezbędnych do realizacji zadań regulaminowych, regulaminowych niezastrzeżonych do kompetencji innych organów Sekcji.

4. Opracowanie okresowych planów działania, planów finansowych, planów i regulaminów imprez sportowych.

5. Powoływanie i nadzorowanie pracy niezbędnych komórek problemowych, rady trenerów, redakcja biuletynu, działających na podstawie zatwierdzonych przez Zarząd regulaminów szczegółowych.

6. Dokonywanie okresowych ocen działalności merytorycznej powołanych organów problemowych.

§ 20

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej dwa razy w roku.

2. Postanowienia Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków.

3. W pracy Zarządu uczestniczą Kierownik Wydziału Modelarstwa ZG LOK i Przewodniczący Komisji Sportowej CKM.

Rozdział VI

KOLEGIUM SĘDZIÓW

§ 21

1. Kolegium składa się z Przewodniczącego, dwóch członków, kapitana sportowego.

2. Przewodniczącym powinien być sędzia klasy międzynarodowej lub klasy I z długoletnim stażem.

3. Przewodniczącego wyznacza Zarząd, który dobiera sobie pozostałych członków kolegium przy aprobacie Zarządu.

4. Kolegium opracowuje plan pracy na sezon sportowy w zakresie regulaminu imprez, kalendarza imprez i przepisów ( aneksy, zmiany).

5. Kolegium ściśle współpracuje z Zarządem.

Rozdział VII

SĄD KOLEŻEŃSKI

§ 22

1. Sąd Koleżeński wybiera Walne Zebranie na czas kadencji Zarządu.

2. Sąd Koleżeński składa się z trzech osób w tym Przewodniczącego i sekretarza.

3. Sąd Koleżeński zbiera się na wniosek Zarządu lub na żądanie pojedynczych członków Sekcji.

§ 23

Sąd Koleżeński rozpatruje i rozstrzyga:

• Postpowanie członków niezgodne z Regulaminem oraz z regulaminami szczegółowymi;

• Zatargi wynikające z naruszenia zasad współżycia koleżeńskiego;

• postępowanie członków działających na szkodę Sekcji.

§ 24

Sąd Koleżeński podejmuje działania zmierzające do polubownego rozstrzygania sporów pomiędzy stronami.

§ 25

Sąd Koleżeński ma prawo orzekań następujące kary:

1. Upomnienie;

2. Nagana;

3. Okresowe zawieszenie w prawach zawodnika;

4. Okresowy zakaz wyjazdów zagranicznych;

5. Dyskwalifikacja okresowa lub dożywotnia zawodnika;

6. Okresowy zakaz pełnienia funkcji;

7. Dożywotni zakaz pełnienia funkcji.

§ 26

Od kar nałożonych przez Sąd Koleżeński członkom przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania.

 


Copyright © 2005-2022 by ModelTeam All rights reserved / Wszelkie prawa zastrze§one.

www.modelteam.com.pl